KVKK BAŞVURU FORMU

 

OTIUM PARK AYAZ AQUA BEACH OTEL BAŞVURU FORMU

 

 

Sayın Ziyaretçimiz,

 

Ayaz Aqua Beach Otel (“Üçlü Turizm Otel İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti. ve/veya Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliği, verileriniz üzerindeki korumalar ve sahip olduğunuz haklarınız açısından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca gerekli her türlü önlemi almaktayız. Bu doğrultuda, lütfen Şirketimize ait veri gizliliğine ilişkin bilgilendirme metinlerimizi okuyunuz.

 

KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak haklarınız bulunmaktadır. Otıum Park Ayaz Aqua Beach Otel Aydınlatma Metninde kapsamlı olarak belirtilen ve KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen bu haklardan kullanmayı talep ettiğinize ilişkin açıklamalarınızı ve tarafımızca bu doğrultuda sağlıklı bir bilgilendirme yapılabilmesi adına, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile içeren işbu formu doldurarak, talebinizi “Asarlık Mevkii Metin Akman Sk. No: 4 Otıum Park Ayaz Aqua Beach Otel Gümbet/Bodrum/MUĞLA/TÜRKİYE 48400” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta adresinizden; güvenli elektronik imzanız ya da mobil imzanız ile “info@ayazaqua.com” adresine ya da var ise daha öncesinde şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sistemlerinde kayıtlı olan mail adresiniz kanalı ile “info@ayazaqua.com” adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

 

Ancak belirtmek isteriz ki, talepte bulunan kişisel veri sahibi yalnızca kendisi adına Şirketimize başvurabilecektir. Şirketimiz, talebin, başvuru sahibi tarafından başkası adına yapıldığının tespiti halinde başvuruları reddetme hakkına sahiptir. Bu nedenle; Şirketimiz kimlik doğrulaması için talep sahibine çeşitli sorular yöneltebilecektir. Ayrıca, Kişisel verilerinizin, 3. Kişilere haksız ve hukuka aykırı olarak paylaşımı önlemek ve işlenen kişisel verilerinizin neler olduğuna eksiksiz olarak ulaşabilmek ve doğru cevaplar sunabilmek adına, kimliğinizi tespit edici ek bilgi ve belgeleri talep etme hakkımızın saklı bulunduğunu da belirtmek isteriz.

 

Bu doğrultuda, Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 13. maddesinde öngörüldüğü üzere, talebinizin tarafımıza ulaşmasından itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, talebinize yanıt verilecektir. Kanunda belirtilen 30 (otuz) günlük sürenin hesaplanmasında, posta ile gönderilen talepleriniz açısından evrakın veri sorumlusuna veya temsilcisine tebliğ edildiği tarih; diğer yöntemlerle bildirilen talepleriniz açısından ise başvurunun veri sorumlusuna ulaştığı tarih, başvuru tarihi olarak esas alınacaktır.

 

A.    BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ                                   :

 

Kimlik bilgilerinizin kontrolünü sağlamak amacıyla, lütfen bu alanı doldurunuz.

 

ADI-SOYADI

 

TELEFON NUMARASI

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER AÇISINDAN UYRUĞU VE PASAPORT NUMARASI

 

E-POSTA ADRESİ

 

ADRESİ

 

 

ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ (Lütfen işaretlenen kutucuğun yanına açıklama belirtiniz.)

o ÇALIŞAN (lütfen yıl aralığı bildiriniz)

o MÜŞTERİ/ZİYARETÇİ

o İŞ ORTAĞI/DANIŞMAN VB.

o DİĞER (___________________________________)

ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZ SONA ERDİ İSE LÜTFEN NEDENİNİ VE TARİHİNİ BELİRTİNİZ.

 

 

B.     BAŞVURU SAHİBİNİN SEÇİMLİK HAKLARI:

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 11. Madde kapsamında, veri sorumlusu olarak bulunan Şirketimizden talep edebileceğiniz haklar aşağıda yer almaktadır. Lütfen, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aşağıda yer alan talep ve/veya taleplerinizin neler olduğunu işaretleyiniz.

 

 

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme

 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 

 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 

 

KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 

 

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

 

 

C.    TALEPLERİNİZE İLİŞKİN AÇIKLAMALARINIZ        :

 

Şirketimiz tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapılabilmesi açısından, lütfen seçmiş olduğunuz talep ve/veya taleplerinize ilişkin detaylı açıklama yapınız.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

D.    BAŞVURU SONUCUNUN BİLDİRİLME YÖNTEMİ      :

 

Yukarıda belirtmiş olduğunuz talep ve/veya taleplerinize ilişkin Şirketimizce sonucun tarafınıza bildirilmesini istediğiniz yöntemi lütfen işaretleyiniz.

o Adresime gönderilmesini talep ediyorum.

o E-posta adresime gönderilmesini talep ediyorum.

o Elden teslim almak istiyorum. (Cevabı vekaleten temsil edilen kişi tarafından alınacak ise, noter onaylı vekaletnamenin bulunması gerekmektedir.)

 

 

E.     BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI                                        :

 

Yukarıda işaretlediğim ve detayını belirttiğim talepler doğrultusunda, Otıum Park Ayaz Aqua Beach Otel/Üçlü Turizm Otel İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.’ne yapmış olduğum başvurumun değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi takdirde meydana gelebilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda belirtmiş olduğum bilgi ve belgelerin, Otıum Park Otıum Park Ayaz Aqua Beach Otel/Üçlü Turizm Otel İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.’e yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, sonucunun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Ayaz Aqua Beach Otel/Üçlü Turizm Otel İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti. tarafından işlenmesine izin veriyorum.

 

Kişisel Veri Sahibinin

 

Adı-soyadı           :

Başvuru Tarihi   :

İmza                     :