ZİYARETCİ BİLGİLENDİRME FORMU

Sayın Ziyaretçimiz,

 

Otıum Park Ayaz Aqua Beach Otel’e Hoşgeldiniz.

Ayaz Aqua Beach Otel (“Üçlü Turizm Otel İşletmeciliği Tic. Ltd. Şti.”) (“Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Kişisel verilerinizin güvenliği, verileriniz üzerindeki korumalar ve sahip olduğunuz haklarınız açısından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca bu aydınlatıcı bilgilendirmeyi yapmaktayız.

 

Ayaz Aqua Beach Otel yapmış olduğunuz ziyaretiniz kapsamında, şahsınıza ait kimlik bilgileri, pasaport bilgileri, güvenliğin sağlanması amacıyla Otıum Park Ayaz Aqua Beach Otel içi ve otoparkında bulunan güvenlik kameralarıyla yapılan izleme faaliyetleri çerçevesinde görüntü kayıtları, Otıum Park Ayaz Aqua Beach Otel otoparkına giriş yapmanız halinde aracınıza ilişkin plaka bilgileri, bünyemizde bulunan herhangi bir form/çekiliş başvurusu doldurmanız durumunda belirtilen belgede paylaşmış olduğunuz bilgiler, Covid-19 pandemisi nedeniyle kanun gereği zorunlu olarak alınan bilgiler (ateş ölçümü sonucu dereceniz, son 15 günlük yurt içi/yurt dışı seyahatiniz, Covid-19 hastasıyla temasınız, Covid-19 hastalığı geçirip geçirmediğiniz vb.) ve ziyaretinizin içeriğine göre diğer kişisel verileriniz “veri sorumlusu” sıfatıyla Şirket tarafından işlenecektir. Şahsınıza ait kişisel veriler, bu aydınlatma formunda belirtilen kanuni sebeplerle dayanılarak dijital yöntemlerle veya fiziki olarak toplanmaktadır.

 

Bu aydınlatma metni ve KVKK çerçevesinde kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenmektedir. Ayrıca kişisel verileriniz, işlendikleri amaçla sınırlı olarak işlenmekte olup, gerektiğinde Şirketimiz tarafından hukuken yetkili kamu tüzel kişileri ve adli mercilere aktarılabilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı kurum veya kuruluşlar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, acentalar, anlaşmalı hekim/poliklinik/hastaneler ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında sorumlu olan diğer üçüncü kişilerdir.

 

KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda sayılmıştır:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin düzeltildiğinin, silindiğinin veya yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen kişisel verilerinizin, verilerinize münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi “www.ayazaqua.com” adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Asarlık Mevkii Metin Akman Sk. No: 4 Otıum Park Ayaz Aqua Beach Otel Gümbet/Bodrum/MUĞLA/TÜRKİYE 48400” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu kayıtlı elektronik posta adresinizden; güvenli elektronik imzanız ya da mobil imzanız ile “info@ayazaqua.com” adresine ya da var ise daha öncesinde şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimiz sistemlerinde kayıtlı olan mail adresiniz kanalı ile “info@ayazaqua.com” adresine mail yolu ile iletebilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Otıum Park Ayaz Aqua Beach Otel